چهارشنبه, 27 دی 1396
عنوان : اولین نشست تخصصی نقش فرهنگ در توسعه با نگاهی بر فرهنگ كار در لرستان برگزار شد
کد خبر : ۵۵۴
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ 
ساعت : ۱۰:۲۶:۳۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اولین نشست تخصصی نقش فرهنگ در توسعه با نگاهی بر فرهنگ کار در لرستان با همکاری  موسسه کار و تامین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان  و دفتر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی لرستان برگزار شد .

دكتر سامان یوسفوند، در این نشست كه روز چهارشنبه 19خرداد ماه برگزار شد، گفت: در تاریخ معاصر ایران با دو مسئله توسعه و فرهنگ مواجه بوده ایم . مقوله ی توسعه در صد ساله ی اخیر مبنای تعاملات علمی و برنامه ریزی دولت هایی بوده که اقدام به مداخله در فرهنگ محلی داشته اند، در برخی ادوار مناسبات بین جامعه ی محلی با نهادهای مداخله گر توسعه یک مناسبات کارشناسی و مبتنی بر تعاملات پیوندی نبوده است و از توجه به عناصر فرهنگ محلی غفلت شده است .

این عضو انجمن جامعه شناسی لرستان با بیان اینکه راه حل دو امر پروبلماتیک (توسعه و فرهنگ) تاریخ معاصر ایران در این است که نگاه به توسعه و فرهنگ محلی باید تغییر کند، خاطرنشان کرد: باید از یک سو "توسعه به مثابه تولید" و از سوی دیگر "توسعه به مثابه هویت" راتعریف کرد تا از این طریق پیوندی بین جامعه محلی و نهاد مداخله‌گر توسعه شکل گیرد، همچنین روایت از کار باید وجهی از تولید معنا شود و نه صرف کار خدماتی و اداری .

وی افزود: کار تولیدی باید مبنای هویت دهی باشد نه سبک زندگی مصرفی، متاسفانه امروزه منبع هویتی در مصرف بیشتر تعریف شده و تولید به حاشیه رانده شده است .

این جامعه شناس معتقد است: متاسفانه تنها الگوی کار در جامعه ی محلی لرستان در بخش اداری و دولتی تعریف شده است و چنین روایتی از کار به واقع متناسب با خوانش سنتی از کار نبوده است .

یوسفوند با بیان اینکه حلقه ی مفقوده ی توسعه ی محلی در لرستان، فرهنگ کار جمعی و تولیدی است، بیان داشت: دولت باید مناسباتش با جامعه محلی را در نقش پرورشگری تعریف کند و هر چه بیشتر نهال تولیدی توسعه محلی را حمایت کند .


در ادامه ی این نشست تخصصی، مدیر دفتر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی لرستان با مروری بر دیدگاه های فرهنگ و توسعه به نقش های مختلف فرهنگ اشاره کرد و بیان داشت: نمی توانیم رابطه ی کلی و یکسانی را برای رابطه فرهنگ و توسعه قائل شویم بلکه این رابطه در کشورهای مختلف بستگی به شرایط تاریخی، سطح توسعه یافتگی و میزان انعطاف پذیری فرهنگ ملی و محلی دارد .

مجتبی ترکارانی با تاكيد بر اینکه در فرهنگ کار لرستان ظرفیت های خوبی مانند اعتماد و صداقت وسختکوشی وخیرخواهی وجود داردوضعیت فرهنگ کار در جامعه لرستان را نامناسب خواند.

این مدرس دانشگاه افزود: این بدان معناست که در این جامعه در عین حال که کار و مزایای آن را خوب می‌شناسد و به آن علاقه دارد، ولی عوامل مداخله گری وجود دارد که در سطح نهایی اقدام به کار را ضعیف می‌کند؛ به عبارتی فاصله ی عمیقی بین ابعاد شناختی و عاطفی نگرش به کار و بعد اقدام به عمل وجود داردکه این باعث می شود وضعیت نگرش به کار در جامعه ی ما مطلوب نباشد .

این پژوهشگر در ادامه به ابعاد جنسیتی، مشارکتی، هویتی و منزلتی کار در جامعه لرستان اشاره کرد و گفت: در این جامعه هنوز بسیاری ازافراد، بعضی از کارها و نقش های کاری را برای زنان مناسب نمی دانند و نگاه آنها به کار جنسیتی می باشد .

ترکارانی ادامه داد: پذیرش سلسله مراتب کاری و سازمان کار در محل کار برمبنای نگاه خاص گرایانه است نه عام گرایانه و بسیاری از افراد ترجیح می دهند که بیکار باشند تا به کاری دست زنند که دارای منزلت اجتماعی مناسبی نباشد و علاوه بر این ها نگرش مشارکتی به کار در این جامعه ضعیف است و پیامد کار شراکتی را اختلاف برانگیز می دانند .

در ادامه عضو شوراي مديريت انجمن جامعه شناسی لرستان گفت: رابطه فرهنگ و كار را از دو منظر مي توان مورد بررسي قرار داد : اول اينكه ما به فرهنگ به عنوان مجموعه ای از ارزش ها، عقايد، آداب و نگرش ها نگاه كنيم؛ از اين منظر فرهنگ كار عبارت خواهد بود از مجموعه اي از ارزش ها ، باورها و نگرش هاي ناظر بر كار كه اين برداشت از فرهنگ كار در سه سطح نيروهاي كاركن، كارفرمايان و نيروهاي بيكار و آماده به كار قابل بررسي است . رويكرد ديگر اين است كه ما در تعريف فرهنگ به كنشگران اجتماعي توجه نماييم و در اصطلاح از سطوح پايين به تعريف فرهنگ بپردازيم .

حسن بابایی گفت: در اين رويكرد فرهنگ عبارت خواهد بود از شيوه زندگي و كنش كنش گران اجتماعي در زندگي روزمره، بنابراين فرهنگ كار نيز شيوه ی سرو سامان دادن و برخورد با كار در زندگي روزمره است .


این مدرس دانشگاه بیان داشت: واقعيت اين است كه علي رغم تأكيد و اعتقاد به نقش موثر و بي بديل فرهنگ در توسعه هر جامعه اي، مساله ي توسعه نيافتگي استان لرستان فرهنگ نيست و اين توسعه نيافتگي را نمي وان با ضعف فرهنگ و پايين بودن فرهنگ كار در استان به طور اخص تبيين كرد .

وي اظهار داشت: در واقع داده هاي تجربي متقني دال بر پايين بودن فرهنگ كار در هردو رويكرد فوق الذكردر استان لرستان وجود ندارد، به فرض هم كه چنين داده هايي وجود داشته باشند، هيج بررسي علمي تا كنون نتوانسته است بين ضعف فرهنگ كار و فقدان توسعه در استان لرستان رابطه اي علي و يا نوعي همبستگي برقرار نمايد .
وی با بیان اینکه آنچه توسعه نيافتگي ما را به ضعف فرهنگ كار گره مي زند، نوعي نگاه هژمونيك و بالادستي است، افزود: در واقعيت امر نمي توان از ضعف فرهنگ و يا فرهنگ كار در استان صحبت كرد و يا اگر داده هايي هم در اين خصوص پيدا شود مرتبط كردن آنها به توسعه نيافتگي لرستان امر ساده اي نيست. چرا كه توسعه اصولا در ايران امري دولتي و سياسي بوده تا پديده اي درون زا و محلي و بنابراين اگر هم قرار است كسي به واسطه توسعه نيافتگي لرستان مورد نقد قرار بگيرد نه فرهنگ بومي كه دولت و سياست گذران امر توسعه هستند .


 عضو ديگر شوراي مديريت انجمن جامعه شناسی لرستان در ادامه گفت: فرهنگ از نگاه جامعه شناسی دارای اهمیت فراوانی است زیرا مفهوم کلی و مهمی است که رفتار انسان را در طول تاریخ بررسی می کند .


میثم هاشمی با تأکید بر اینکه تولید شرط اساسی وجود هست، خاطرنشان کرد: کار در لغت به معنای عمل و کردار انسان است و در اصطلاح یعنی فعالیتی ذهنی و جسمی نسبتاً دایمی که منجر به تولید و یا خدمتی شود و در مقابل آن دستمزدی دریافت شود و این نگاه به کار باید تغییر پیدا کند و کار را باید به عنوان تفکر و خلاقیت نگاه کرد؛ مثل غربی ها که اهمیت کار و کارآفرینی را درک کردند، چون به خوبی می دانند بیکاری دریایی ازآاسیب های اجتماعی در پی دارد .

هاشمي افزود: فرهنگ کارآفرینی باید در جامعه نهادینه شود تا موتور رشد اقتصادی، روشن نگاه داشته شود بدیهی است در ابتدای شروع کار کاستی هایی وجود داشته باشد، اما اگر کارآفرینی نهادینه شود باعث توسعه تکنولوژی، تولید ثروت و افزایش درآمد سرانه اشتغال مولد و در نهایت توسعه پایدار خواهد شد .

گفتی است در اولین نشست تخصصی دفتر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی لرستان، ایرج ندری کارشناس ارشد جامعه شناسی به پایان نامه خود در مورد بررسی کیفی تجربه زیسته زندگی کارگران ساختمانی به روش گراندد تئوری پرداخت و گفت: این تحقیق اولین تحقیقی است که به روش کیفی و به بررسی زندگی کارگران ساختمانی پرداخته است .

وي در تبيين نتايج تحقيق خود اظهار داشت: کارگران و خانواده های آن ها از منزلت اجتماعی خویش راضی نیستند و احساس می کنند جامعه آن ها را تحقیر می کن. .همچنين کارگران ساختمانی در محیط کار و جامعه نوعی احساس درماندگی و ناتوانی می کنند که یکی از پیامدهای این احساسات، اعتیاد و انزوای اجتماعی است.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0